Stanovy zapsaného spolku

Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.  (dále jen „spolek“)

Sídlo:  Brandýská 166, Jirny, 250 90

 

Čl. 2

Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

 1. Cílem spolku je rozvoj a podpora etiky, etického smýšlení a jednání člověka, posilování mezilidské sounáležitosti, výchova společnosti ke zdravému sebevědomí a odpovědnosti člověka za svůj život, k odpovědnosti za životní prostředí a planetu Zemi.
 2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o pořádání kulturně společenských akcí, vystoupení, vzdělávacích přednášek a setkání nejenom v místě sídla spolku s cílem obnovení společenského dialogu a otevírání lidských srdcí.
 3. Ve své práci se spolek zaměřuje na všechny společenské vrstvy a věkové skupiny. Zvláštní význam věnuje práci s dětmi a dospívajícími, jejich formování k citlivému vnímání, etickému jednání a žití smysluplného života.

 

Čl. 4

Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě spolku,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze,

e) zánikem spolku.

 1. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku.
 2. Seznam členů spolku je veden v knize členů uložené v místě sídla spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí rada spolku neprodleně na základě vzniku či ukončení členství ve spolku. Seznam členů spolku je zpřístupněn členům spolku a oprávněným osobám dle §236 občanského zákoníku na základě písemné žádosti.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány spolku,

c) být volen do orgánů spolku,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 1. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) platit členské příspěvky (pokud jsou vybírány) ve výši stanovené členskou schůzí,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. 6

Orgány spolku

 Orgány spolku jsou:

a) členská schůze,

b) kolektivní statutární orgán - rada spolku.

 

Čl. 7

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
 3. Členskou schůzi svolává spolek podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada spolku svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
 4. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c) volí členy rady spolku,

d) rozhoduje o počtu členů rady spolku,

e) rozhoduje o zrušení členství,

f) rozhoduje o zrušení spolku.

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 3. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

 

Čl. 8

Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně 4 členy.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1x ročně.
 5. Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

b) koordinuje činnost spolku,

c) svolává členskou schůzi,

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

e) rozhoduje o přijetí za člena spolku.

 1. Jménem spolku jedná jeho rada, případně radou písemně zmocněný člen spolku. Každý člen rady je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.
 2. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 3. Rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 4. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada spolku.

 

Čl. 9

Předseda, místopředseda a členové rady

 1. Předsedu a místopředsedu rady volí rada spolku.
 2. Předseda je odpovědný za koordinaci činnosti spolku, plnění rozhodnutí rady spolku, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
 3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.
 4. Rozsah dalších pravomocí předsedy, místopředsedy a členů rady stanoví rada spolku.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) výnosy majetku,

c) členské příspěvky (pokud jsou vybírány),

d) dotace a granty.

 1. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

Čl. 11

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

b) rozhodnutím soudu.

 1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Jirnech dne 20.02.2014